SZUKAJ W SERWISIE

szukaj >>   
  Organizacja i struktury MTBS
  Rada Nadzorcza
  Zarząd
  Umowa spółki - akt założycielski
  Struktura organizacyjna
  Dane adresowe
  Finanse
  Majątek
  sprzedaż lokali użyt.
  Zamówienia publiczne
  partycypacja i sprzedaż
  Informacje
  Dostęp do informacji
  Informacje niedostępne w BIP
Umowa spółki - akt założycielski


UMOWA SPÓŁKI
– AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.
Płock ul. Kwiatka 5

Tekst jednolity

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

      

                                                    Art.1.

Przedstawiciele Gminy w imieniu reprezentowanej Gminy Płock oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką" lub "Towarzystwem".

                                                    

                                                                       Art.2.

Spółka prowadzona będzie pod firmą: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może również używać firmy w skrócie: M.T.B.S. Sp. z o.o.

                                                   

                                                                      Art.3.

1. skreślony.

2.Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Na obszarze swojego działania Towarzystwo może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały i filie i przystępować do innych spółek.

                                                     

                                                                     Art.4.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Płock.

                                                     

                                                                     Art.5.

1.Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

2.Towarzystwo działa na podstawie: ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz.1070 z późn. zmianami), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz.733), ustawy z dnia 15 września 2000r.  Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. Nr 94, poz.1037) i niniejszej umowy.

 

j/ skreślony.

                                                         

                                                                    Art.6.

Zadaniem Towarzystwa jest rozszerzenie możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania poprzez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. W działalności tej Towarzystwo będzie miało w miarę swoich możliwości na względzie również sytuację społeczną i finansową rodzin ubiegających się o mieszkanie w zasobach Towarzystwa. Zdaniem Towarzystwa jest również ułatwienie mobilności rodzinom poszukującym pracy oraz aktywne włączenie do lokalnych programów walki z bezrobociem. To zadanie Towarzystwo będzie realizować w uzgodnieniu z Gminami, na terenie których prowadzi swoją działalność.

                                                                   Art.7.

 

1.Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach 

    najmu.

2. Towarzystwo może również:

    1/ nabywać budynki mieszkalne, 

    2/ przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb  

        mieszkaniowych na zasadach najmu,

    3/ wynajmować lokale użytkowych znajdujące się w budynkach Towarzystwa,

    4/ sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie  stanowiącymi 

        własności Towarzystwa,

    5/ prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą 

        polegającą na:

a)        sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b)       budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c)       budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d)       przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa.

 

3. Przedmiotem działalności Towarzystwa zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z  ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust.1 i 2 jest:

 

1)       wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A,

2)       rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – PKD 45.11.Z,

3)       wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,

4)       zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z,

5)       kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z,

6)       wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,

7)       zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi – PKD 70.32.A,

8)       roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B,

9)       wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – PKD 45.31.A,

10)    wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – PKD 45.33.A,

11)    wykonywanie instalacji gazowych – PKD 45.33.C,

12)    tynkowanie – PKD 45.41.Z,

13)    zakładanie stolarki budowlanej – PKD 45.42.Z,

14)    posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 45.43.A,

15)    malowanie – PKD 45.44.A,

16) wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 45.45.Z”;

  

                                                          Art.8.

 

1.Towarzystwo może zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań dla osób trzecich wskazanych przez te osoby prawne lub fizyczne, spełniających wymogi dla zawarcia umów najmu lokali.

2.Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań określi sposób rozliczenia z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali.

                                                 

                                                          Art.9.

Dochody Towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność statutową Towarzystwa.

                                                       

                                                         Art.10.

Towarzystwo ma prawo ubiegać się o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na pokrycie części kosztów realizowanego dla siebie przedsięwzięcia.

                                                    

                                                        Art.11.

 

Mieszkania budowane przez Towarzystwo z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

                                                    

 

 

 

                                                          Art.12.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Towarzystwa zamieszczane będą w "Gazecie Wyborczej" za wyjątkiem tych, które powinny być zamieszczane w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

 

II.ZASADY NAJMU

 

                                         Art.13.

 

1.Mieszkanie należące do zasobów Towarzystwa może być wynajmowane jedynie osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkiwania nie posiadającym w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości jeżeli:

a/ dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

-          o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

-          o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

2.Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

3. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Towarzystwie są rozpatrywane przez trzyosobową komisję powołaną przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Członkami w/w komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

5. Tryb  rozpatrywania oraz kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa do wynajmowania mieszkania w zasobach Towarzystwa wybudowanego przy współudziale środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego dla konkretnego najemcy  określa niniejsza umowa.

5a. Komisja kwalifikuje wnioski o prawo do wynajmowania mieszkania wybudowanego przy współudziale środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, kierując się następującymi kryteriami:

1)       długością oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego,

2)       szczególnymi  względami społecznymi,

3)       zajmowaniem mieszkania w budynku wyłączonym z użytkowania decyzją nadzoru budowlanego,

4)        deklaracją zdania dotychczas zajmowanego mieszkania komunalnego na rzecz Gminy Płock,

5)       wskazaniem najemców przez partycypanta w ramach umów o partycypację zawartych z MTBS Sp z o.o., zgodnie z art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

6)       wykwaterowywaniem w związku z realizacją budownictwa przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.w Płocku,

7)       inwalidztwem wojennym oraz inwalidztwami I i II grupy,

8)       , szczególną przydatnością dla Gminy Płock.   

9)       sytuacją finansową rodziny,

10)    szczególną przydatnością zawodową dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku

6. Umowy najmu zawarte z naruszeniem zasad, o których mowa w/w ust.1 niniejszego artykułu są nieważne z mocy prawa.

7. Najemca jest obowiązany składać Towarzystwu raz na dwa lata, w terminie do 30 kwietna danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

8. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana na żądanie Towarzystwa przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkiwania.

9. W razie:

a/ nie złożenia przez najemcę deklaracji w terminie, o którym mowa w ustępie 7 niniejszego  artykułu Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu,

b/ złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Towarzystwo  wypowiada umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ; najemca zaś jest   zobowiązany do zapłaty czynszu w wysokości 200%, jaki osoba obowiązana byłaby  opłacać w przypadku jego najmu, od daty rozwiązania umowy najmu do czasu opróżnienia lokalu,

c/ gdy najemca wykaże dochody przekraczające wysokość określoną w ust.1 pkt.2 ustawy z   dnia 26.10.95r. (Dz.U. z 2000r.Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami) o niektórych  formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować  czynsz wolny.

10. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składającego deklarację przechowane w celu udostępnienia na żądanie Towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze do, właściwej ustawy regulującej zasady najmu lokali mieszkalnych dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu tych dodatków.

 

                                                          Art.14

 

 

1.Z osobami  zakwalifikowanymi przez Komisję i ujętymi na imiennej  liście głównej, a w następnej kolejności na rezerwowej liście osób  zakwalifikowanych, Zarząd Spółki może zawrzeć umowy najmu przyjmując  kaucję zabezpieczającą w wysokości nie większej niż wynika to z odrębnych przepisów.

 2. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać  obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej na pokrycie ewentualnych należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia w  wysokości nie większej niż  wynika to z odrębnych przepisów.

 3. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja  podlega  zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

4. Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać wysokości  wynikającej z właściwych przepisów  obowiązujących w dniu jej zwrotu.

 

 

                                                         Art.15

1. Zasady najmu stosowane w Towarzystwie reguluje właściwa ustawa regulująca zasady najmu lokali mieszkalnych.

2. W odniesieniu do zasobów mieszkaniowych należących do Towarzystwa maksymalna wysokość czynszu regulowanego za najem nie może być większa w skali roku od 4% wartości odtworzeniowej lokalu obliczonej według przepisów wydanych na podstawie właściwej ustawy regulującej zasady najmu lokali mieszkalnych  z zastrzeżeniem art.13 ust.9 niniejszej umowy spółki oraz art.30 ust.5 pkt.3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  z dnia 26 października 1995 roku (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami).

 

III. CZYNSZE

 

                                                         Art.16

1. Czynsze najmu w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa są ustalane przez Radę Gminy na terenie której te zasoby się znajdują i są kalkulowane tak, że ich suma dla całych zasobów, będących własnością Towarzystwa, pokrywa koszty eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zaciągniętych kredytów w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym oraz ewentualnie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z innych źródeł.

2.Zarząd  towarzystwa przedstawia Radzie Gminy propozycje stawek czynszu wraz z kalkulacją.

3. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty winny być gromadzone na wydzielonych kontach w bankach  lub w obligacjach Skarbu Państwa. Mogą być używane jedynie i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych.

4. Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych nie podlega regulacjom ustawowym.

5. Wpływy z czynszów, o których mowa w ust.4 przeznaczone są na cele statutowe Towarzystwa.

6. W zakresie nie uregulowanym  niniejszą umową do najmu lokali zasobów mieszkaniowych Towarzystwa stosuje się przepisy właściwej ustawy regulującej zasady najmu lokali mieszkalnych.

 

IV. KAPITAŁ  SPÓŁKI

 

                                                     Art.17

 

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi  piętnaście milionów sto tysięcy złotych / 15.100.000,00.-zł./ i dzieli się na 30.200 /trzydzieści tysięcy dwieście / równych i niepodzielnych udziałów po pięćset złotych /500,-zł/ każdy.

 

                                                     Art.18

 1.W powyższym kapitale zakładowym Gmina Płock obejmuje 30.200 (trzydzieści tysięcy dwieście) udziałów po  500 (pięćset) złotych każdy.

2. Wszystkie udziały pokryte są gotówką i wkładami niepieniężnymi.

3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

                                             

                                                      Art.19

1. Podwyższenie kapitału zakładowego zarówno w drodze wniesienia aportów rzeczowych jak i gotówki może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego jednorazowo do 50 (pięćdziesięciokrotności) jego aktualnej wysokości i powzięta w terminie do 10 lat od dnia zarejestrowania Towarzystwa  nie stanowi zmiany umowy spółki.

2. Pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału mają Wspólnicy - Założyciele Towarzystwa.

                                                

                                                     Art.20

Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat nie przekraczających pięciokrotnej wysokości udziałów objętych przez Wspólników.

                                                 

                                                    Art.21

1. Jeżeli żaden ze Wspólników nie zechce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia, przeniesienie własności tych udziałów na osoby trzecie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia wydania zezwolenia wówczas powinna wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu trzech miesięcy od dnia zwrócenia się o zezwolenie, po upływie których udziały mogą być zbyte bez zezwolenia.

                                                     Art.22

Wykreślony.

                                                   

                                                     Art.23

 

1. Towarzystwo może tworzyć fundusze i kapitały zapasowe stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi fundusz remontowy, na którym będą lokowane odpisy na remonty kapitalne. Środki tego funduszu nie będą przeznaczane na inne cele.

2. Wykreślony.

3. Towarzystwo może ponownie inwestować uzyskane dochody z działalności wymienionej w art.6 w celu gromadzenia funduszu inwestycyjnego.

 

V. ORGANY  SPÓŁKI

 

                                                           Art.24

Organami Towarzystwa są:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

                                                   

                                                             Art.25

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest również przez Zarząd w miarę potrzeby lub na wniosek Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w art.25 ust.2 niniejszego statutu oraz w wypadku gdy uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.

5. Wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziałów mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie winno być złożone Zarządowi z miesięcznym wyprzedzeniem.

6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Towarzystwa.

                                                         

                                                           Art.26

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,

2/ zatwierdzanie bilansu i rachunku wpływów i strat,

 3/ udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków ,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów lub pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów,

5/ podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy  zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

6/ podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki,

7/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz  wyznaczenia likwidatora,

8/ wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

9/ wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,

10/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie Spółki, w tym również podwyższenia   lub obniżenia kapitału zakładowego,

11/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

12/ ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,

13/ podejmowanie innych uchwał stanowiących, przewidzianych aktami prawnymi  wymienionymi w art.5 pkt.2 niniejszej umowy oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez  Wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd.

14/ skreślony,

15/ wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,                                            

 

                                                            Art.27

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych udziałów poza wypadkami kiedy przepisy  kodeksu spółek handlowych przewidują podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością głosów.

2. Głosowanie jest jawne.

3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

                                                     

                                                            Art.28

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 /trzech/ osób będących reprezentantami gmin, na których obszarze działa Towarzystwo.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej rady jest dozwolony.

4. Założyciele Towarzystwa lub ich przedstawiciele stanowią w Radzie Nadzorczej liczbę gwarantującą bezwzględną większość w głosowaniu.

5. skreślony. 

6. skreślony.

 

                                                            Art.28"

 

 Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo indywidualnej kontroli spraw spółki.

 

                                               

                                                             Art.29

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Przewodniczącym Rady może być tylko Wspólnik - Założyciel Towarzystwa.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, zaś w razie jego nieobecności podwójnie liczy się głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na siedem /7/ dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% + 1 członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

6. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określi uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin.

                                                   

                                                            Art.30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa a w szczególności:

a/ bada bilans oraz rachunek wpływów i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i  stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału wpływów, źródeł i sposobów pokrycia strat,  wysokości odpisów na fundusze oraz przedstawia opinie w tych sprawach  Zgromadzeniu,

b/ przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad  Zgromadzenia.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

a/ wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych  Zgromadzeń   stosownie do postanowień art. 25 ust.3 i 4  niniejszej umowy,

b/ skreślony,

c/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał  Zgromadzenia,

d/ podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności  Towarzystwa, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,

   uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa.

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.

4. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub co najmniej trzech /3/ członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

                                               

                                                         Art.31

1. Zarząd Towarzystwa składa się z jednej do trzech osób.

2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd może ustanowić prokurentów.

4. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony  

   przez Radę Nadzorczą.

5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 

   uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ  

   powołany do ustanowienia Zarządu.

                                         

                                                         Art.32

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu składającego się z większej liczby osób, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

                                                       

                                                         Art.32a

Zarząd ma prawo do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości czterokrotnie przewyższajacej wysokość kapitału zakładowego.  

                                         

                                                         Art.33

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów  kodeks spółek handlowych oraz zapisy niniejszej umowy spółki.

 

                                                          

                                                         Art.34

Rok  obrotowy Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

                                                       

                                                        Art. 35

Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy określa Zarząd.

 

VI.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

                                                 

 

                                                           Art. 36

 

W sprawach nie uregulowanych w przedmiotowej umowie Spółki zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych wymienionych w art.5 ust.2 niniejszej umowy.

 

 

 

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzono:

1/ Repertorium A -    9662/96 w dniu 29.05.1996r w kancelarii notarialnej Barbary Macuga

2/ Repertorium A -  11203/96 w dniu 20.06.1996r w kancelarii notarialnej Barbary Macuga

3/ Repertorium A -   5033/96 w dniu 11.07.1996r w kancelarii notarialnej Zofii Bałdowskiej

4/ Repertorium A -  12091/96 w dniu 29.07.1996r w kancelarii notarialnej Barbary Macuga

5/ Repertorium A -      882/97 w dniu 20.11.1997r w kancelarii notarialnej Barbary Macuga

6/  Repertorium A -      663/98 w dniu 27.02.1998r w kancelarii notarialnej Wiesławy Krysiuk

7/ Repertorium A -     8514/98 w dniu 17.07.1998r w kancelarii notarialnej Barbary Macuga

8/ Repertorium A -   11103/98 w dniu 09.09.1998r w kancelarii notarialnej Barbary Macuga

9/ Repertorium A -     3446/99 w dniu 26.08.1999r. w kancelarii notarialnej Anny Karłowicz

10/ Repertorium A - 1486/2002 w dniu 27.02.2002r. w kancelarii notarialnej Hanny Banucha 

11/Repertorium A – 3564/2003 w dniu 22.07.2003r. w kancelarii notarialnej Zofii Bałdowskiej

12/ Repertorium A – 3220/2004 w dniu 06.04.2004r. w kancelarii notarialnej Barbara Maczuga, Hanna Banucha.

 

                             

                                                                                                   

                                                                           

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Kazimierz Kamycki
tel.: 24-268-64-99; fax.: 24-268-64-98; e-mail: k.kamycki@mtbs.plock.pl

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2008 11:01:43 wprowadzona przez: Kazimierz Kamycki